Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web
https://osolemiolleida.com/, d’ara endavant “el lloc web”, del qual és titular
OSOLEMIOLLEIDA (d’ara endavant ‘O SOLE MIO), amb les dades següents:

– Denominació social: OSOLEMIOLLEIDA

– CIF: B25685694

– Domicili social: Carrer Pallars, 28, 25004, Lleida.

– Telèfon: 973 243 222

– Correu electrònic: osolemiolleida@gmail.com

Condicions d’ús

L’accés i l’ús del lloc web https://osolemiolleida.com/ implica la plena i expressa acceptació
dels termes i condicions generals d’ús. La utilització dels serveis que
s’ofereixen a aquest lloc web impliquen l’acceptació de les condicions
particulars que siguin aplicables. Si no accediu al compliment d’algun d’aquests
termes i condicions, us està prohibit utilitzar o accedir a aquest lloc.

 ‘O SOLE MIO us informa que l’accés i l’ús d’aquesta pàgina web, i de tots els subdominis i directoris inclosos (en endavant, conjuntament denominats com “el portal”), així com els serveis o continguts que a través seu es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui precisar de la acceptació d´unes condicions d´ús addicionals

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, ‘O SOLE MIO es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar ampliar o suspendre, temporalment i unilateralment, la presentació, configuració i especificacions tècniques, així com els preus i serveis del lloc web. Així mateix reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

 ‘O SOLE MIO no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals onumèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell.

Propietat intel·lectual

 El lloc web, incloent la seva edició, compilació, dissenys logotips, textos gràfics i altres elements necessaris per al seu funcionament són propietat de ‘O SOLE MIO i estan protegits per la normativa en matèria de propietat intel·lectual i industrial. No es podran realitzar reproduccions, modificacions, distribució, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol tipus de mitjà o procediment, de qualsevol element d’aquest lloc web sense l’autorització expressa per escrit de ‘O SOLE MIO.

 A fi de respectar la propietat intel·lectual i industrial de tercers, ‘O SOLE MIO els pregueu que en cas de considerar que aquest lloc web pot estar vulnerant els seus drets, es posi en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic que figura a l’inici d’aquest Avís Legal.

 ‘O SOLE MIO no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc web, podent exercitar totes aquelles accions legals que us corresponguin per a la millor defensa dels seus interessos en cas d’infracció de qualsevol dret per part de l’usuari. Està absolutament prohibit l’ús del lloc web o de algun dels seus elements amb fins il·lícits o il·legals.

‘O SOLE MIO es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a domini web, el centre de suport, les xarxes socials i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els termes i condicions d’ús.

Enllaços

En cas que domini web contingués enllaços cap a altres llocs d’Internet externs al seu domini, ‘O
SOLE MIO declara no exercir cap control sobre aquests llocs i els seus continguts, i rebutja qualsevol responsabilitat sobre aquests. La inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació per ‘O SOLE MIO del lloc enllaçat, i el seu ús corre per compte i risc de l’usuari. En cap cas ‘O SOLE MIO assumirà cap
responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en qualsevol d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.
La inclusió d’aquestes connexions externes tampoc no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Modificacions

‘O SOLE MIO podrà revisar els presents Termes i Condicions d´Ús aquest lloc web en qualsevol
moment sense previ avís. Mitjançant l’accés a aquest lloc web l’usuari accepta estar obligat per la versió actual d’aquests Termes i Condicions d’Ús. Així mateix, O SOLE MIO es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquest lloc web i al seu centre de
suport, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es
prestin com la forma en què són presentats o prestats.

Frames o marcs

‘O SOLE MIO
prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part
de tercers de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, configuració
original o continguts del seu portal.

Responsabilitat de ‘O SOLE MIO

Ús incorrecte del portal: ‘O SOLE MIO ha creat el present portal per a la promoció i venda dels
seus productes i per facilitar l’accés dels usuaris als seus serveis, no estant
dins del seu àmbit de control la utilització per part de tercers de forma
diferent de la prevista en aquest Avís Legal. Per tant, l’accés al portal i
l’ús correcte de la informació continguda en el són responsabilitat de qui
realitzi aquestes accions, no sent responsabilitat de ‘O SOLE MIO l’ús
incorrecte, il·lícit o negligent que del lloc web pogués fer l’usuari.

Publicitat: al lloc web s’inserirà aquella publicitat de que es pugui considerar del vostre interès. No obstant això, ‘O SOLE MIO no pot controlar ‘O SOLE MIO o de tercer aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i/o adequació dels productes o serveis als quals aquesta es refereixi, per la qual cosa, com a conseqüència d’això, ‘O SOLE MIO no respondrà de cap dany que es pogués generar a l’usuari per aquestes causes.

Errors tecnològics: ‘O SOLE MIO ha realitzat totes les operacions necessàries per almillor funcionament i continuïtat del portal, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del lloc web i de tots els serveis continguts en el. Per tant, ‘O SOLE MIO no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin generar-se per manca de disponibilitat i per les fallades a l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa.

Ús del servei per a menors de 14 anys

Segons estableix
la normativa de protecció de dades, per al tractament de dades personals de menors de 14 anys caldrà el consentiment de pares o tutors. Per tant, si encara no sou més grans de 14 anys, utilitzeu aquesta pàgina web únicament amb l’autorització dels vostres pares o persones encarregades de la vostra tutela.
La protecció de dades personals de nens és molt important, per aquest motiu, queda prohibit l’accés i l’ús del portal als menors d’edat no autoritzats. Els usuaris queden advertits que ‘O SOLE MIO no pot controlar, a part d’altres circumstàncies, que menors d’edat facin ús del seu portal.

Per això, ‘O SOLE MIO no admetrà cap responsabilitat al respecte, i es comunica que seran els
pares i tutors els únics responsables de controlar i assistir els menors en la navegació per l’esmentada web, així com d’habilitar aquells mecanismes necessaris que impedeixin l’accés per part dels menors a la web o als seus serveis, no admetent ‘O SOLE MIO cap reclamació sobre això.